ALLIANCE ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

1.ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Γυμναστήριο παραχωρεί στη διάθεση των αθλουµένων τόσο τον εξοπλισμό όσο και το ειδικευμένο προσωπικό του για ατομική ή/και ομαδική εκγύμναση. Αν και το Γυμναστήριο καταβάλει πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεπέστερη λειτουργία των κάθε είδους προγραμμάτων του, δεν θα είναι δυνατό να θεωρηθεί υπεύθυνο κατ’ οποιοδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες ανωμαλίες που μπορεί να προκύψουν πριν ή μετά την έναρξη λειτουργίας κάποιου τμήματος ή προγράμματος :

• αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραµµατισµένων δραστηριοτήτων κάθε µορφής για οποιοδήποτε λόγο (και κάθε είδους συνέπειες λόγω τέτοιου είδους εξελίξεων),

• κλοπή, φθορά ή απώλεια αποσκευών, χρημάτων, εγγράφων ως και κάθε είδους προσωπικών αντικειμένων

2.ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΥΜΝΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι γυμναζόμενοι οφείλουν να είναι συνεπείς ως προς την ακριβή τήρηση του ωραρίου κάθε προγράμματος ή/και τμήματος, την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας και την ευπρεπή συμπεριφορά προς το προσωπικό και τους υπόλοιπους γυμναζόμενους του Γυμναστηρίου.

3.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το Γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή/και να τροποποιήσει οποιοδήποτε τμήμα ή/και πρόγραμμα του, είτε για λόγους ασφαλείας είτε για λόγους µη συμπλήρωσης του ελαχίστου αριθμού συµµετεχόντων, είτε για λόγους που κρίνει σκόπιμους.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

1.ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

• Η χρήση του μηχανικού όσο και λοιπού εξοπλισμού (εκγύμνασης) του Γυμναστηρίου πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να µην θέτει σε κίνδυνο την συνεχή ομαλή λειτουργία τους, την ησυχία, τη σωματική ακεραιότητα τόσο των χρηστών όσο και των υπολοίπων αθλουµένων καθώς επίσης κα ι την δυνατότητα απρόσκοπτής εκγύμνασής τους

• Ο κάθε είδους ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός που για οποιαδήποτε λόγο βρίσκεται εκτός λειτουργίας, τίθεται εκ νέου σε λειτουργία µόνο από το προσωπικό του γυμναστηρίου

• Οποιαδήποτε φθορά στον εξοπλισμό, προερχόμενη από κακή ή µη επιτρεπόμενη χρήση, βαρύνει τον χρήστη αποκλειστικά.

• Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο, και οποιαδήποτε αιτία, μετακίνηση ή δραστική μεταβολή της θέσεως του κάθε εξοπλισμού του γυμναστηρίου, εκτός προκαθορισμένων χώρων και ορίων.

Ο χρήστης υποχρεούται να αδειάζει τα μηχανήματα και τις µπάρες από τα βάρη μετά τη χρήση τους και να επανατοποθετεί τους αλτήρες πάνω στα ειδικά σταντ.

2.ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ

Κάθε µεταβολή της ενδυμασίας των αθλουµένων και για οποιαδήποτε αιτία, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά εντός των προκαθορισμένων για το σκοπό αυτό χώρων.

• Η χρήση αθλητικών υποδημάτων µε πλαστικό πέλμα, άνευ προεξοχών είναι υποχρεωτική σε όλους τους προπονητικούς χώρους. Η χρήση προσόψιου προς επικάλυψη του σημείου επαφής κάθε είδους οργάνου (πλην των αλτήρων) µε το σώμα του αθλούµενου είναι υποχρεωτική προς διασφάλιση των κανόνων ατομικής και ομαδικής υγιεινής.

• Η περιβολή των πελατών κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης, αποτελεί προσωπική τους επιλογή και κατ’ ελάχιστο πρέπει να φέρει υποχρεωτικά : μπλούζα ή αμάνικη φανέλα, παντελόνι κάθε είδους, υποδήματα και κάλτσες ή ολόσωμη φόρμα για τις γυναίκες. Μαγιό κάθε είδους, καθώς και συμβατικός ρουχισμός οποιαδήποτε µορφής απαγορεύεται για προπονητική χρήση.

• Το Γυμναστήριο διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση του, το δικαίωμα μερικής ή ολικής άρνησης εισόδου ή/και παραμονής στους χώρους του σε χρήστες ή/και σε κάθε είδους επισκέπτες των οποίων η ενδυμασία φέρει στοιχεία που αντίκεινται στους νόμους ή προκαλούν εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία του Γυμναστηρίου.

3.ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η κίνηση των χρηστών εντός των προκαθορισμένων από την αρχική συμφωνία χώρων είναι απολύτως ελεύθερη. Σε περίπτωση κάθε είδους ανάγκης, κατά την απόλυτη και άνευ αιτιολογήσεως κρίση του Γυμναστηρίου, οι αθλούµενοι υποχρεούνται να ακολουθήσουν άμεσα τις οδηγίες ή/και τις συστάσεις του προσωπικού του Γυμναστηρίου.

Η ευπρεπής συμπεριφορά προς το προσωπικό του Γυμναστηρίου κρίνεται ως βασικότατη προϋπόθεση για τη χρήση των κάθε είδους εγκαταστάσεών του, την είσοδο ή/ και την παραμονή στους χώρους του.

Απαγορεύεται ρητά η είσοδος σε χώρους µε απαγορευτικές ενδείξεις, χωρίς τη συνοδεία προσωπικού του Γυμναστηρίου. Σε κάθε περίπτωση, οι υποδείξεις ή/και οι αποφάσεις του προσωπικού επέχουν θέση τροποποιήσεως του παρόντος, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι προστασίας της εύρυθμής λειτουργίας του Γυμναστηρίου.

4.ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων και ποτών(πλην οινοπνευματωδών που απαγορεύονται ρητώς) επιτρέπεται μόνον στον προκαθορισμένο χώρο εστιάσεως και αναψυχής, και σε καμία απολύτως περίπτωση στους κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής. Το Γυμναστήριο διατηρεί, κατά την απόλυτη κρίση του, το δικαίωμα να απαγορεύσει μερικά ή ολικά την κατανάλωση τροφίμων ή/και ποτών αν (από την κατανάλωση αυτή) συντρέχουν λόγοι ομαλής λειτουργίας του Γυμναστηρίου.

5.ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΕΣ

Απαγορεύεται η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και (ιδιο) σκευασμάτων, χωρίς την έγκαιρη ενημέρωση του Γυμναστηρίου και τη σύμφωνη γνώμη του εγγράφως. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή/και κατανάλωσή τους εντός των προπονητικών χώρων.

6.ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

• Ερμάρια που θα βρίσκονται κλειδωμένα την ώρα διακοπής λειτουργίας του Γυμναστηρίου, θα ανοίγονται και το συνολικό κόστος (και την ενδεχόμενης αλλαγής μηχανισμού) θα βαρύνει τον αθλούμενο που τα χρησιμοποίησε. Σε περίπτωση υποτροπής, το Γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί κατά την απόλυτη κρίση του, σε µμικρή ή και ολική άρνηση της συγκεκριμένης παροχής.

• ∆εν επιτρέπεται η είσοδος σε κάθε είδους τροχοφόρα, όπως και σε κατοικίδια ζώα.

• Ο Πίνακας ανακοινώσεων δεν αποτελεί διαφημιστικό χώρο, προς ενοικίαση, ούτε τα αναρτώμενα εκφράζουν το Γυμναστήριο. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει ως ανοικτό forum ιδεών, σκέψεων και προτάσεων κάθε είδους, και οποιοσδήποτε είναι καλοδεχούμενος να εκφραστεί ελεύθερα (στο μέτρο της καλώς νοούμενης ευπρέπειας). Το κάθε υλικό θα παραδίδεται στο Γυμναστήριο, το οποίο κατά την απόλυτη κρίση του θα εγκρίνει την ανάρτησή του ή µη, καθώς και το χώρο ή/και τον χρόνο παραμονής του. Το κάπνισμά απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του Γυμναστηρίου.

ΓΕΝΙΚΑ

• Τα χορηγούμενα από το Γυμναστήριο έγγραφα και παραστατικά στοιχεία κάθε είδους ( κάρτες, κλπ ) αποτελούν περιουσία του Γυμναστηρίου, πρέπει να φυλάσσονται

επιμελώς και να επιστραφούν οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί, χωρίς καµία αιτιολόγηση, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

• Το Γυμναστήριο διατηρεί κατά την απόλυτη κρίση του, την άρνηση όχι µμόνον παροχής οιονδήποτε είδους υπηρεσιών του, αλλά και την απλή είσοδο ή/και παραμονή στους χώρους του σε άτομα στερούμενα (µε δικαστική απόφαση) την “φίλαθλη ιδιότητα”.

• Τυχόν µη άμεση άσκηση εκ µέρους του Γυμναστηρίου των δικαιωμάτων του που απορρέουν τόσο από την παρούσα και τον κανονισμό του όσο και από την κείμενη νομοθεσία, δεν σημαίνει επ΄ουδενί λόγω σιωπηρή παραίτηση του από τα δικαιώματα τα οποία µπορεί να ασκήσει ανά πάσα στιγμή κρίνει αυτό αναγκαίο.

• Ουδεμία προφορική τροποποίηση του παρόντος λογίζεται δεκτή.

• Οποιαδήποτε αξίωση ή αιτίαση εκ µέρους του αθλούµενου πρέπει απαραιτήτως να υποβάλει γραπτώς εντός 10ηµερών,το πολύ, ημερών από την ημέρα του συμβάντος / περιστατικού.

• Η δήλωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής θα γίνεται αμέσως τηλεφωνικά και θα επακολουθεί έγγραφη δήλωση.

• Ο αθλούµενος υποχρεούται αμέσως να γνωστοποιεί στο Γυμναστήριο κάθε μεταβολή των στοιχείων της αρχικής ή/και µμεταγενέστερης αίτησής του.

• Το Γυμναστήριο θα ζητήσει πριν την εξέταση της αιτήσεως εγγραφής ιατρική γνωμάτευση αναφορικά µε την ικανότητα ή και δυνατότητα συµµετοχής του συναδέλφου σε πρόγραμμα εκγύμνασης.